bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska

I. Postanowienia ogólne


§1


1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Pobiedziska oraz osoby czasowo pozostające na jej terenie, zwane dalej czytelnikami.
2. Wysokość pobieranych przez Bibliotekę opłat ustala Dyrektor, zgodnie z Art. 14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U.85 poz.539/97).
Wysokości opłat określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta i gminy pobiera się kaucję.
4. Za dostarczenie czytelnikowi książki z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, pobiera się opłatę.


§2


1. Przy korzystaniu z Biblioteki wymagane jest dokonanie zapisu przez czytelnika.
2. Czytelnik pełnoletni zobowiązany jest przy zapisie:

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zameldowania.
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie ustawowi.
4. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić Bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki.

II. Wypożyczanie

§ 3


1. Jednorazowo na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie można wypożyczyć 4 woluminy, nie licząc broszur, gazet i czasopism.
2. Broszury, gazety i czasopisma podlegają zwrotowi:

c) w terminie 3 dni - dzienniki i tygodniki
d) w terminie 1 tygodnia - pozostałe wydawnictwa.

5. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być przedłużony w przypadku, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. O przedłużeniu terminu decyduje pracownik Biblioteki na ustny wniosek zainteresowanego czytelnika.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 i 2 Bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek.
8. Jeżeli czytelnik zgłasza zapotrzebowanie na książkę, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka jest obowiązana podjąć starania o jej wypożyczenie.


§4


Z książek stanowiących księgozbiór podręczny oraz czasopism można korzystać w siedzibie Biblioteki, w miejscu do tego wskazanym.


III. Nieterminowy zwrot wypożyczonych książek


§5


1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek, poza przypadkami, o których mowa w ust.3 § 3, pobiera się opłaty.
2. Wysokość opłat i zasady pobierania ustala Zarząd.
3. Pobieranie opłat może nastąpić bez uprzedniego pisemnego upomnienia.


§6


1. W każdym przypadku nieterminowego zwrotu Biblioteka ma prawo dokonać upomnienia i żądać oddania książek.
2. Za wysłanie przez Bibliotekę upomnienia pisemnego pobiera się od osoby zalegającej z oddaniem książek opłatę 3- krotnie wyższą od uiszczonej opłaty pocztowej.


§7


W przypadku odmowy oddania książki przez czytelnika bądź uiszczenia należnych opłat Biblioteka może dochodzić ich zwrotu stosując środki przewidziane prawem, do wystąpienia na drogę sądową włącznie.


IV. Poszanowanie książki


§8


1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek.
2. Poszanowanie, o którym mowa w ust.1 dotyczy również zabezpieczenia przed utratą, zniszczeniem lub zagubieniem.
3. Czytelnik oraz pracownik Biblioteki zobowiązany jest przed wypożyczeniem sprawdzić stan książki.
4. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie książki.
5. Za nowo powstałe uszkodzenia czytelnik odpowiada zgodnie z postanowieniami rozdziału V niniejszego regulaminu.

V. Zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub utrata książki


§9


1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną, zniszczoną, uszkodzoną lub utraconą książkę.
2. Jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia należności za książkę.
3. W przypadku dzieł cennych Dyrektor Biblioteki może ustalić należność wyższą, o czym należy poinformować czytelnika.
4. Gdy uszkodzenie lub zniszczenie książki jest nieznaczne, czytelnik zobowiązany jest do pokrycia pełnego kosztu jej odnowienia.
5. Za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie lub utratę książki odpowiada czytelnik, z wyłączeniem przypadków losowych, które podlegają ocenie przez Dyrektora Biblioteki.
6. W przypadku utraty jednego z tomów dzieła wielotomowego czytelnik ponosi odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 za całość dzieła.

VI. Postanowienia końcowe


§10


1. Wszelkie życzenia i zażalenia dotyczące sposobu i warunków korzystania z Biblioteki oraz oceny jej funkcjonowania mogą być wpisane do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się u Dyrektora Biblioteki.
2. Wpisu, o którym mowa w ust.1 należy dokonać czytelnie z podaniem nazwiska i adresu czytelnika.


§11


Czytelnik, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora czasowo pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.


§12


Postanowienia Regulaminu obowiązują w Bibliotece w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 21, w Oddziale dla dzieci przy ul. Wł. Jagiełły 25 oraz Filii bibliotecznej w Biskupicach Wlkp., w Filii bibliotecznej w Pomarzanowicach, w Filii w Pobiedziskach-Letnisku.


§13


W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r., Statut Biblioteki oraz inne przepisy przewidywane prawem.


§14


1. Regulamin podlega ogłoszeniu i podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Biblioteki.
2. Osoby korzystające z Biblioteki mają obowiązek zaznajamiać się z postanowieniami Regulaminu.


§15


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2001 roku.Opublikował: Katarzyna Bukowska
Publikacja dnia: 02.09.2013
Podpisał: Katarzyna Bukowska
Dokument z dnia: 02.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 039