bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Komunikaty

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY POBIEDZISKA OGŁASZA NABÓR NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIBLIOTEKI


I. WYMIAR ETATU:

½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami .
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Biblioteki.
3. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych:
• sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych w tym: przygotowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia i rozwiązywanie umów o pracę, prowadzenie rejestru pieczęci wydawanych pracownikom i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
• prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników;
• ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych;
• sporządzanie list płac wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z ustawą o podatku od osób fizycznych pracowników;
4. Przygotowywanie projektów budżetów Biblioteki oraz harmonogramu wydatków.
5. Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz dochodów, kosztów i wydatków Biblioteki.
6. Prawidłowe naliczanie podatków, składek i potrąceń od wynagrodzeń oraz terminowe ich przekazywanie.
7. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
8. Nadzór nad realizacją zawartych umów ze skutkami finansowymi.
9. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i kadrowej, sporządzanie sprawozdań do ZUS, US i GUS oraz innych sprawozdań finansowych wymaganych odrębnymi przepisami.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE ( WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

1. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości.
2. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.
3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna z tytułem rachunkowość i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości.
6. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Microsoft Office (Word, Excel), programów księgowych, programu Płatnik oraz urządzeń biurowych.
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

1. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.
2. Dobra organizacja pracy, komunikatywność, zaangażowanie.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Wysoka kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. Życiorys zawodowy (CV) z adresem mailowym i numerem telefonu.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy w księgowości.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny ).
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego Biblioteki” lub przesłać pocztą do 15.06.2017r. na adres Biblioteka Publiczna MiG Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 21.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE:

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21; tel. 618177-146.
2. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru.
3. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska i BIP Biblioteki.
4. Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
5. W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.
6. Istnieje możliwość zwiększenia zatrudnienia o ½ etatu w Pobiedziskim Ośrodku Kultury, w obu tych instytucjach obowiązują te same zasady księgowości.


Dyrektor Biblioteki
Elżbieta BiałekOpublikował: Katarzyna Bukowska
Publikacja dnia: 13.09.2017
Podpisał: Katarzyna Bukowska
Dokument z dnia: 25.05.2017
Dokument oglądany razy: 3 533